InslijpCentrale Groningen

- Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden InslijpCentrale Groningen

Door het enkele feit van het plaatsen van een bestelling, reparatie of inslijpopdracht verklaart de opdrachtgever zich akkoord met de Algemene Voorwaarden InslijpCentrale Groningen, artikel 01 t/m 10.

01. Overeenkomst
Een overeenkomst tussen InslijpCentrale Groningen, en de opdrachtgever komt tot stand nadat de opdrachtgever een bestelling, reparatie- of inslijpopdracht heeft geplaatst.
De administratie van InslijpCentrale Groningen geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door opdrachtgever aan InslijpCentrale Groningen verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door InslijpCentrale Groningen verrichte diensten en leveringen. InslijpCentrale Groningen erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden erkent de opdrachtgever dit eveneens.

02. Prijzen, tarieven en betalingen
Alle prijzen voor de aangeboden producten, diensten en toeslagen zijn in Euro’s, exclusief 21% B.T.W. en verzendkosten. Alle inslijpopdrachten, bestellingen en reparatie opdrachten zullen door de opdrachtgever binnen 21 dagen na ontvangst factuur/ factuurdatum zonder extra korting of compensatie worden betaald. Bij overschrijding van een betalingstermijn is de opdrachtgever gehouden tot betaling van administratiekosten verschuldigd. Indien InslijpCentrale Groningen haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens alle externe incassokosten verschuldigd overeenkomstig het "Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten".

03. Levertijden
De levertijden zoals vermeld op de website gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Overschrijding van enige afleveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw opdracht te annuleren of te ontbinden.

04. Transport
Vanaf het moment dat inslijpopdrachten en goederen naar en van InslijpCentrale Groningen worden verzonden, reizen zij voor rekening en risico van de opdrachtgever, InslijpCentrale Groningen is niet aansprakelijk voor beschadiging en/ of verlies tijdens transport.

05. Breukrisico brillenglazen en brilmonturen
Inslijpen/ montage/ bewerkingen bij materiaal anders dan organisch dan is het breuk/ beschadiging risico voor de opdrachtgever. Organische glazen met index 1.50, 1.54, 1.56, bestemd voor een glasbril of nylor montuur worden alleen met uw toestemming en geheel voor uw eigen breuk risico geassembleerd. Is volgens inzicht en mening van InslijpCentrale Groningen de door opdrachtgever gemaakte glaskeuze niet in overeenstemming met het montuurtype, dan heeft InslijpCentrale Groningen de keuze om de bewuste inslijpopdracht te weigeren en zonder verdere bewerkingen en inslijpkosten aan opdrachtgever te retourneren. Glazen dienen tevens voldoende randdikte te hebben, minimaal 1,6 mm. als deze dunner uitvallen of dunner zijn dan de proefglazen (shields) dan is het breukrisico wederom voor de opdrachtgever.
Inslijpen van "gebruikte glazen" of in "gebruikte monturen" is geheel op risico opdrachtgever. Breuk of beschadiging aan de meegeleverde monturen opgetreden bij de assemblage worden door opdrachtgever zelf afgehandeld bij de betreffende monturen leverancier.

06. Toleranties
InslijpCentrale Groningen hanteert de volgende inslijp toleranties:
Voor unifocale glazen
01. Verticale centrering 0.25 prdpt. verschil tussen R en L.
02. Horizontale centrering (P.D. verschil) 0.50 prdpt. voor R/L samen.
03. Max. toegestane fout asstand; 3 / cilinderwaarde.

Voor bifocale glazen
01. Verticale centrering, segmenthoogte t.o.v. elkaar, max. 1 mm.
02. Horizontale centrering 0.50 prdpt. voor R/L samen.
03. Max. toegestane fout asstand; 3 / cilinderwaarde.
04. Geen visueel waarneembare verdraaiing van de segmenten

Voor multifocale glazen
01. Verticale centrering, max. 1 mm.
02. Horizontale centrering; 0.50 mm. voor R / L samen.
03. Max. toegestane fout asstand; 3 / cilinderwaarde.
04. Geen visueel waarneembare verdraaiing van de basaallijn.
Indien de ingeslepen glazen aan de hand van de hierboven genoemde toleranties niet akkoord zijn bevonden door InslijpCentrale Groningen, wordt het glas welke niet aan de toleranties voldoet, opnieuw door InslijpCentrale Groningen besteld en geleverd.

07. Klachten en reclamaties
Elke klacht of reclamatie in verband met de levering, kwaliteit, van het product of iedere andere klacht, dient binnen 2 werkdagen na levering kenbaar gemaakt te worden, en zal door InslijpCentrale Groningen in behandeling worden genomen. De opdrachtgever dient zijn klacht/ reclamatie duidelijk kenbaar te maken bij de afdeling Support van InslijpCentrale Groningen en het desbetreffende artikel/ product, op eigen kosten te retourneren naar: InslijpCentrale Groningen, Hoofdstraat 261 /pand 3, NL-9828PC  Oostwold
InslijpCentrale Groningen zal dan binnen veertien werkdagen de klacht proberen op te lossen, en zal de opdrachtgever hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

08. Garantie
Op een door ons uitgevoerde reparatie of dienst, uitgezonderd inslijpopdrachten wordt 1 maand garantie verleend. Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper/ gebruiker, dan zijn alle reparatie- en verzendkosten voor diens rekening, en vervalt de garantie.

09. Inspanningsverplichting & extra handlingkosten
Indien u een inslijpopdracht via de post naar ons verzendt en het blijkt dat de combinatie glas en montuur of de in te slijpen glazen ongeschikt zijn, (bijv. Polyamide) dan wordt er voor een NL opdracht € 10.= kosten incl. btw. in rekening gebracht.
Deze kosten worden ook in rekening gebracht indien bijv. de opdracht reeds in het vooruit is voldaan en inslijpen achteraf toch niet mogelijk blijkt, het door u vooruitbetaalde bedrag wordt aan u teruggeboekt minus de extra handlingkosten.
De kosten bestaan uit onze retourzendkosten binnen NL en handlingkosten (totaal € 10.= binnen NL)
Buitenlandse inzendingen betalen eveneeens € 3,50.=  handlingkosten vermeerdert met het voor het land van bestemming geldende retourzendtarief pakketpost. (variabel vanaf € 14,25 buiten NL incl. btw.)

10. Wijzigingen
InslijpCentrale Groningen behoudt zich het recht voor om de informatie en de opgegeven prijzen op deze website (inclusief de tekst van deze Disclaimer en Algemene Voorwaarden) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
Het verdient daarom aanbeveling om de informatie verstrekt via deze website en deze Algemene Voorwaarden geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.